Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Taak

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) houdt zich enerzijds bezig met kwaliteitsbewaking, en buigt zich anderzijds over het facultair onderwijsbeleid, zowel beleidsopmaak als –uitvoering. Aangezien de CKO bestaat uit de voorzitters van de OCs van de faculteit, aangevuld met delegaties van de andere geledingen, waaronder ook de studenten, is de CKO het orgaan bij uitstek waarin de onderwijsaanbieders en onderwijsgebruikers op facultair niveau verenigd zijn. Het is dan ook het geschikte gremium om zich te beraden over onderwijsthema’s die de individuele opleidingen overstijgen. Vaak gebeurt dat als gevolg van een reflectie op kwaliteitszorgprocessen, die niet alleen aanleiding geven tot remediëringsactiviteiten, maar ook tot nieuwe inzichten, initiatieven en kwaliteitsbevorderende maatregelen. 
De CKO streeft daarbij naar een zekere harmonisering over de opleidingen heen, weliswaar met respect voor de autonomie van de opleidingscommissies. In een faculteit met een groot aantal opleidingen en met nood aan profielbewaking tussen groepen opleidingen, kan dit zeer nuttig zijn. Topics die binnen deze commissie kunnen worden afgetoetst zijn toetsbeleid, profielbewaking tussen ir. en ing., evaluatie van de parameters (leerinhouden en evaluatievormen) bij functionele doelstellingen, stroomlijning van de studiefiche-actualisering, reglementering, facultair en opleidingsportfolio, onderwijstaal, onderwijsbeleidsplan.
Sinds begin 2016 bespreekt de CKO ook de verslagen van de opleidingscommissies voor de faculteitsraad, en rapporteert de onderwijsdirecteur over deze verslagen op de faculteitsraad. Hierdoor is de CKO ook in staat om advies uit te brengen over voorstellen van programmahervormingen, aanstelling van lesgevers e.d.m. die door de opleidingscommissies worden voorbereid en voorgelegd.

Samenstelling

Voorzitter 

 • Mieke Uyttendaele (onderwijsdirecteur, voorzitter)

ZAP

 AAP/OAP-vertegenwoordiger

 • Campus Coupure: Pieter Nachtergaele
 • Campus Kortrijk: Christophe Wille
 • Campus Schoonmeersen: Els Debonne

Studenten

 • Campus Coupure: Wannes Dewulf
 • Campus Kortrijk: Margaux Nemegeer
 • Campus Schoonmeersen: Jaron Verstraete

Coördinator ITC

 • Wim Hoste

FDO-beleidsmedewerkers

 • Campus Coupure: Chantal Hongenaert, Petra Vanhooren, Dominique Langouche, Isabelle Vantornhout, Lien Bertrem, Katrijn De Smit, Melissa De Wilde, Evelyne de Caluwé
 • Campus Kortrijk: Evy Vanderbrugghen
 • Campus Schoonmeersen: Bieke Lybeer

Op uitnodiging

 • Stephen Depuydt, Onderwijsdirecteur campus Korea
 • Veerle Lambert, ITC-medewerker 
 • Frank Devlieghere, verantwoordelijke ManaMa in Sustainable Food Packaging met start in 2022-2023
 • David Fernandes del Pozo, vertegenwoordiger MSc in Pharmaceutical Engineering met start in 2022-2023

Links

Contact

 kz-fbw@ugent.be