Aanstelling van een praktijkassistent

Praktijkassistenten kunnen voor hernieuwbare termijnen van minimum één en maximum vijf jaar worden aangesteld.
Komen in aanmerking voor een (deeltijdse) aanstelling als praktijkassistent:

 • Personen die vanuit een andere beroepsactiviteit een praktijkinbreng in de opleiding kunnen toeleveren. Die praktijkinbreng kan komen vanuit de privé sector, doch ook vanuit dienstverleningsactiviteiten als deeltijds medewerker aan de UGent of als lesgever in een hogeschool;
 • Leraars in het secundair onderwijs, voor aanstellingen ter begeleiding van de studenten van de eerste bachelor. Deze praktijkassistenten vervullen als dusdanig een brugfunctie tussen het secundair onderwijs en de eerste bachelor;
 • Personen die native speaker zijn en die overige beroepsactiviteiten uitoefenen waaruit hun didactische vaardigheden voor de begeleiding van taalvakken blijkt.

Procedure voor de aanstelling van een praktijkassistent

 • Voor openverklaringen bezorgt de vakgroepvoorzitter de volgende documenten aan de decaan:
   1. het Nederlands en Engelstalig vacaturebericht (de personeelsdienst stelt hiervoor sjablonen ter beschikking);
   2. de notulen van de vergadering van de vakgroepraad waarin de vacatureberichten werd goedgekeurd.
 • De AAP-commissie onderzoekt de aanvraag tot openverklaring en geeft advies t.a.v. het bestuur. De AAP-commissie rapporteert over haar advies op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat zorgt voor het opladen van de vacatureberichten in e-recruitment.
 • Het bestuur zorgt voor de publicatie van de vacatureberichten.
 • Na afloop van de sollicitatieperiode wordt de vakgroepvoorzitter (en ev. zijn team) verwittigd van zodra de sollicitaties voor raadpleging beschikbaar zijn in e-recruitment.
 • De vakgroep(raad) onderzoekt de kandidaturen en rangschikt de kandidaten.
 • Voor de aanstelling van de gekozen kandidaat bezorgt de vakgroepvoorzitter de notulen van de vakgroepraadvergadering met de bespreking/motivering van de selectie van de kandidaten aan de decaan.
 • De AAP-commissie beslist over de aanstelling op basis van het voorstel van de vakgroepraad. De AAP-commissie rapporteert over haar beslissing op de eerstvolgende vergadering van de Faculteitsraad. Het decanaat verwerkt de beslissing in e-recruitment.
 • De aanstelling gaat ten vroegste in op de 1ste dag van de volgende maand.