Missie van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen sluit zich aan bij de missie van de Universiteit Gent en wil bijdragen tot de ontwikkeling van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, en maatschappelijke dienstverlening in het kader van “gezondheid en welzijn”, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau vanuit een evidence-based benadering.

De faculteit wil studenten vormen tot deskundigen in het behouden, bevorderen en herstellen van de gezondheid door hen in staat te stellen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. De faculteit ondersteunt de verdere specialisatie en de permanente vorming van de experts en stimuleert het principe van levenslang leren.

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen omvat momenteel zes opleidingen met een klassieke bachelor-master structuur (geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en logopedische en audiologische wetenschappen). Vier opleidingen bestaan uit een schakel- en/of voorbereidingsprogramma en een master-na-schakelprogramma (ergotherapeutische wetenschap, gezondheidsvoorlichting en –bevordering, management en beleid van de gezondheidszorg en verpleegkunde en vroedkunde). Met het oog op beroepserkenning richt de faculteit ook diverse master na master opleidingen in (advanced dentistry, arbeidsgeneeskunde, huisartsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, specialistische geneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en medische expertise en ziekenhuishygiëne).

De faculteit wenst meer te zijn dan de verzameling van haar opleidingen en wil interdisciplinaire benadering van “gezondheid en welzijn” bevorderen door een optimale samenwerking te ontwikkelen tussen haar opleidingen op het vlak van onderwijs, onderzoek, en dienstverlening. De faculteit zet sterk in op het realiseren van een cultuur van onderwijskwaliteitszorg en streeft naar structurele samenwerking met andere academische instellingen en hogescholen.

De faculteit realiseert fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau en wenst daardoor bij te dragen tot de oplossing van klinisch en maatschappelijk relevante problemen in de gezondheidssector. Hiervoor biedt ze de nodige logistieke middelen en een stimulerend intellectueel klimaat aan haar onderzoekers, streeft ze naar de uitbouw en de realisatie van kwaliteitsvolle projecten en stimuleert ze nationale en internationale samenwerkingen.

De faculteit is door haar onderwijskundige, wetenschappelijke en maatschappelijke opdrachten onlosmakelijk verbonden met het Universitair Ziekenhuis Gent. Omdat de missie, de opdrachten en de belangen van beide instellingen bijzonder gelijklopend zijn, streeft de faculteit naar een optimale afstemming van het beleid. De faculteit werkt heel nauw samen met het Universitair Ziekenhuis Gent dat een volledig aanbod biedt van topklinische en topreferente patiëntenzorg afgestemd op de behoeften van de patiënt.

De faculteit wil een antwoord bieden aan de gezondheidsnoden van de gemeenschap met bijzondere aandacht voor maatschappelijk zwakkere groepen, zowel in eigen land als in de derde wereld. Zij wil hiertoe haar expertise delen met lokale, regionale, federale en internationale adviesorganen op het vlak van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidsbeleid. Ze streeft naar een vertegenwoordiging in adviesorganen en werkt mee aan de opstelling en de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde beleidsplannen.

Om deze missie te volbrengen investeert de faculteit in mensen. De faculteit beschikt over uitmuntend personeel, dat niet alleen excelleert op het vlak van onderwijs, onderzoek en praktijkvoering, maar evenzeer op het vlak van integriteit en betrokkenheid.