Onderwijsvisie in de kijker: steun talent

(13-02-2022) Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? De onderwijsvisie van onze universiteit is gestoeld op zes strategische doelstellingen. De komende weken zetten we de doelstellingen in de kijker. Vandaag: steun talent.

Toegewijd lesgeven om zo jonge mensen met een stevige bagage en een kritische geest de wereld in te sturen: het is een dagelijkse bezigheid voor duizenden UGent’ers. Het onderwijs aan onze universiteit is van topkwaliteit dankzij de permanente inzet en passie van onze lesgevers, onderzoekers en onderwijsbegeleiders. Hoewel de meesten er vaak niet bewust bij stilstaan schuilt onder onze onderwijstaken een gemeenschappelijke basis, verwoord in de onderwijsvisie.

Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? Vandaag zetten we de derde doelstelling van de onderwijsvisie van de UGent in de kijker: het onderwijs aan de UGent draagt bij aan de talentontwikkeling van studenten en personeel, samengevat in de slogan 'steun talent'.

Steun talent

Enerzijds biedt het onderwijsbeleid van de UGent maximale kansen aan zowel studenten als personeel betrokken bij onderwijs om hun talenten te ontwikkelen:

  • De UGent zorgt voor kwaliteitsvolle studieprogramma’s waarin zowel opleidingsspecifieke als generieke competenties (taalcompetenties, internationale en interculturele competenties, duurzaamheidscompetenties, diversiteitscompetenties, competenties op vlak van ondernemend handelen…) aan bod komen.
  • De UGent zorgt ervoor dat alle studenten tijdens hun volledige studietraject optimaal worden georiënteerd, geremedieerd, begeleid en uitgedaagd. Daarvoor zet de UGent in op generieke instroom-, doorstroom- en uitstroominitiatieven.
  • De UGent houdt rekening met de specifieke noden van bepaalde doelgroepen. Ze voert een duidelijk beleid rond bijzondere statuten waarbij ze zich laat leiden door het gelijkekansenbeginsel (alle studenten hebben evenveel recht op maximale talentontwikkeling) en het tweedekansbeginsel (studenten met een minder vlotte studieloopbaan krijgen de kans zich te herpakken, binnen zekere bindende voorwaarden).
  • De UGent bevordert en ondersteunt de zelfontplooiing van haar personeelsleden. Lesgevers kunnen terugvallen op een breed palet aan ondersteunings- en professionaliseringsmogelijkheden waarmee ze een krachtige leeromgeving voor hun studenten kunnen creëren. De dynamische onderwijscontext vergt van lesgevers immers veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Anderzijds wil de UGent via haar diversiteits –en talenbeleid alle mogelijke drempels wegnemen die zowel studenten als lesgevers verhinderen om hun talenten te ontplooien. Het onderwijsbeleid heeft oog voor diversiteit in de brede zin van het woord en organiseert daarvoor verschillende initiatieven: culturele, sociale, linguïstische en genderverscheidenheid ziet ze als een meerwaarde.

Wat betekent 'steun talent' concreet in de dagelijkse onderwijspraktijk, voor lesgevers en voor studenten? Bekijk onderstaande filmpjes:

Inspireer je collega’s

Wat doe jij als lesgever of onderwijsbegeleider om het talent van studenten en (andere) lesgevers voluit te steunen? Laat het weten in een comment op de post op de facebookgroep en inspireer je collega’s!

Meer info