Mededeling UGent naar aanleiding van Pano-reportage op woensdag 16 maart 2022

(16-03-2022) Op woensdag 16 maart 2022 wordt door de VRT een Pano-reportage uitgezonden over machtsmisbruik in Vlaamse universiteiten.

De UGent kon deze reportage niet op voorhand bekijken maar bezorgde het nieuwsmagazine op maandag 14 maart 2022 wel de nodige duiding, nadat de Pano-redactie enkele concrete vragen over een casus aan de UGent had gesteld.

Omdat we het belangrijk vinden dat de UGent’ers op de hoogte zijn van de duiding die de universiteit aan de Pano-redactie bezorgde, vind je die hierna.

We benadrukken vooreerst dat grensoverschrijdend gedrag - in welke vorm ook - aan de UGent vertrouwelijk en veilig kan worden gemeld. De laatste jaren hebben we aan de UGent belangrijke stappen gezet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en om te kunnen ingrijpen wanneer het zich toch voordoet. Er is een gedragscode, een netwerk van vertrouwenspersonen in de faculteiten en er werd een UGent-meldpunt opgezet, Trustpunt. Afgelopen zomer keurde de UGent bovendien een nieuw tuchtreglement voor studenten en voor medewerkers goed, dat er onder meer zal voor zorgen dat de maximale doorlooptijd van tuchtprocedures wordt beperkt. Tuchtbeslissingen om sanctionerend te kunnen optreden ten aanzien van bewezen grensoverschrijdend gedrag, kunnen en zullen sneller dan voorheen worden genomen.

Ervoor zorgen dat procedures zo goed mogelijk werken, is belangrijk maar volstaat niet. We nemen ook maatregelen die bouwen aan een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen, bespreekbaar is en snel en effectief wordt aangepakt wanneer het toch plaatsvindt. We gaan na op welke vlakken het welzijnsbeleid aan de UGent beter kan, bijvoorbeeld via het verder uitbouwen van de active bystander-trainingen.

Pano

We kunnen het volgende meegeven over de casus die in de Pano-reportage aan bod komt.

Naar aanleiding van meldingen uit de vakgroep van de betrokken professor werd in november 2018 een onderzoek uitgevoerd door de externe preventieadviseur en de directie Financiën van de UGent. In april 2019 werd een actieplan opgemaakt dat tegemoet moest komen aan de geïdentificeerde aandachtspunten en waarin concrete maatregelen werden opgenomen.

De professor diende onder meer al zijn professionele financiële transacties te laten verifiëren door zijn vakgroepvoorzitter. Ook financiële transacties uit het verleden werden onderzocht en de professor diende niet-professionele uitgaven uit het verleden terug te betalen.

De UGent legde de professor beperkingen op wat de begeleiding van doctoraatsstudenten betreft: hij diende het aantal doctoraatsstudenten waarvan hij promotor was drastisch te reduceren. Dat gebeurde ook. In 2020 was het aantal doctoraatsstudenten waarvan hij promotor was gehalveerd; voor een aantal doctoraatsstudenten werd bovendien een tweede promotor aangesteld.

De professor volgde bij een externe coach ook een persoonlijk begeleidingstraject rond leiderschap en communicatiestijl. De externe coach ging daarbij aan de slag met de resultaten van het onderzoek en de input die ze kreeg van de faculteit en de vakgroep van de professor. Ze koppelde over dat proces terug aan de UGent en gaf aan dat het begeleidingstraject goed verliep.

Het dossier werd zowel door centrale diensten van de universiteit als door de faculteit en de vakgroep van de professor opgevolgd. De maatregelen van het actieplan werden in 2020 met een jaar verlengd omdat er - naast verbeteringen - nog aandachtspunten waren. In mei 2021 diende opnieuw te worden beslist of aan het actieplan - dat initieel één jaar zou duren maar op dat ogenblik gedurende twee jaar was aangehouden - uitvoering was gegeven, dan wel nogmaals diende te worden verlengd. De faculteit en de vakgroep van de professor werden bevraagd en stelden, ook na overleg met de centrale diensten, dat de uitvoering van de concrete maatregelen van het actieplan kon worden afgerond, wat vervolgens ook gebeurde.

Tot slot kreeg de UGent in de loop van februari 2022 vanuit de vakgroep de melding van een nieuw voorval met de professor in kwestie. Die melding wordt momenteel nog onderzocht in het licht van mogelijke, door de UGent te nemen stappen en acties.

Trustpunt

Het spreekt voor zich dat de Pano-reportage hard kan binnenkomen. Weet dat Trustpunt er is voor jou wanneer je ergens mee worstelt. Aarzel dus niet om contact op te nemen met Trustpunt wanneer je daar nood aan hebt.