Vrijstellingen

Wanneer kom je in aanmerking? 

Heb je de competenties voor een bepaald vak uit de component leraar van de educatieve master reeds verworven in een andere erkende opleiding of via een creditcontract? 

Dan kan kom je in aanmerking voor een vrijstellingsaanvraag op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK).  

Let wel, indien je werd gedelibereerd/getolereerd voor het vak op basis waarvan je een vrijstelling aanvraagt, dan heb je geen credit behaald en kan dus geen vrijstelling toegekend worden. 

Reeds een lerarenopleiding gevolgd? 

Hoe een vrijstelling aanvragen?

Nieuw! Vanaf 23/01/23 verlopen vrijstellingsaanvragen via Oasis

We onderscheiden 3 types

  1. Vrijstellingsaanvraag voor identiek hetzelfde edumavak of een vak uit de precedentenlijst
  2. Vrijstellingsaanvraag voor de verkorte educatieve masterproef (9 SP)
  3. Alle andere vrijstellingsaanvragen (verplicht met aanvraagformulier)

Meer info

Timing

Vraag tijdig vrijstellingen aan!

Uiterste indiendata zijn: 

  • voor opleidingsonderdelen uit het 1e semester: 14 november 
  • voor opleidingsonderdelen uit het 2e semester en jaarvakken (inclusief de verkorte educatieve masterproef): 28/29 februari 

Gedurende volgende periodes kan je vrijstellingsaanvragen indienen, maar worden ze niet behandeld:

  • tussen 15 november en 15 januari
  • tussen 1 maart en 15 augustus

Beoordeling van je vrijstellingsaanvraag

De trajectbegeleiders onderzoeken jouw aanvraag en vragen indien nodig advies aan de betrokken lesgever.

Elke vrijstellingsaanvraag wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie die beslist over de toekenning. 

De beslissing van de curriculumcommissie wordt elektronisch bekendgemaakt via Oasis. Je ontvangt een mail met deze beslissing. Dit kan een maand duren. 

Niet akkoord met de beoordeling? 

Je kan binnen 7 kalenderdagen na kennisneming van de beslissing van de curriculumcommissie beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie van de UGent. De procedure hiervoor staat beschreven in artikel 81 van het Onderwijs- en Examenreglement

EVC-procedure? 

EVC staat voor de erkenning van eerder of elders verworven competenties. Hieronder verstaat men het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

Concreet betekent dit dat je op basis van ervaring uit je werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven enz. bepaalde competenties kan laten erkennen.

Op basis van deze erkende competenties kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken uit de opleiding die deze competenties nastreven.

De erkenningsprocedure voor deze competenties is niet kosteloos en verloopt via de associatie UGent

    Gerelateerde inhoud