Kwaliteitsborging van het aanbod levenslang leren

De UGent hanteert de Plan-Do-Check-Act (PDCA) methodiek voor het borgen van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg van de instelling. 

 • Het interne kwaliteitszorgmodel voor de bachelor-, master-, master-na-masteropleidingen en schakel- en voorbereidingsprogramma’s wordt beschreven in de Eigen Regie 2.0 .
 • Voor activiteiten in het kader van levenslang leren wordt een andere, iets lichtere kwaliteitsborgingsprocedure gevolgd, eveneens gebaseerd op het doorlopen van de vier stappen van de PDCA-methode.

Visie, beleid en doelstellingen voor het aanbod levenslang leren aan de UGent (PLAN):

Visie op levenslang leren aan UGent:

In deze snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het belangrijk dat iedereen blijft werken aan het her- en vernieuwen van de eigen competenties. Leren stopt niet als het diploma behaald is, wel integendeel.

De Universiteit Gent onderschrijft mee het belang van levenslang leren en de rol die zijzelf, samen met andere partners en organisaties, hierin dient op te nemen. Als academische aanbieder ziet de UGent het als haar opdracht om de nieuwste innovaties en ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderzoek te vertalen naar de samenleving. 

Alumni die terugkeren naar de UGent om een vorming te volgen, professionals die door middel van levenslang leren hun loopbaan verder richting willen geven, werkstudenten en zij-instromers, geïnteresseerden die willen werken aan hun competentie-uitbouw voor welke reden dan ook, kunnen allen aan de UGent terecht voor state-of-the-art kennis en vaardigheden.

Hiertoe wordt een aanbod voorzien dat gebaseerd is op excellent onderzoek en de meest betrouwbare wetenschappelijke inzichten in het vakgebied, verankerd binnen facultaire structuren die volledig ingebed zijn in de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek. 

Beleid:

Vertrekkende van de opdracht en de visie van de UGent op het vlak van levenslang leren werd een strategisch beleidsplan opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om van levenslang leren  een volwaardig onderdeel van het opleidingsaanbod van de UGent te maken. In dit strategisch beleidsplan worden de krijtlijnen voor het levenslang leren beleid aan de UGent uitgetekend.

Doelstellingen:

In het strategisch beleidsplan zijn 12 principes uitgewerkt die de concrete operationele doelstellingen vormen bij het doorlopen van de PDCA-cyclus.

 1. Er is een duidelijk kader voor het aanbod levenslang leren voor initiatiefnemers en deelnemers.
 2. Het levenslang leren beleid wordt opgevolgd door een centrale Commissie Levenslang Leren.
 3. Het levenslang leren is ingebed in (inter)facultaire instituten.
 4. De inschrijvingen en het administratief beheer van het aanbod levenslang gebeurt via performante online platformen.
 5. Voor de deelnemers wordt deelname aan levenslang leren duidelijk geattesteerd.
 6. Voor de implementatie van het levenslang leren beleid wordt een coördinator levenslang leren aangesteld.
 7. Het aanbod levenslang leren wordt vormgegeven in lijn met de visie Blend@UGent.
 8. Het aanbod levenslang leren biedt de mogelijkheid tot het stapelen en combineren van afzonderlijke initiatieven in functie van noden en interesses.
 9. Bij de uitbouw van het levenslang leren wordt het werkveld sterk betrokken.
 10. Het inrichten van het geheel van initiatieven levenslang leren gebeurt ten minste duurzaam zelfbedruipend op universiteitsbreed niveau.
 11. De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren maakt deel uit van het onderwijskwaliteitszorgbeleid van de instelling.
 12. Voor levenslang leren werkt de UGent samen met de UAntwerpen en de VUB binnen Nova Academy.

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken (DO)

Monitoring en evaluatie (CHECK)

Het is de visie van de UGent dat monitoring en evaluatie moet gebeuren vanuit een multiperspectivistische benadering: de kwaliteit van het aanbod wordt geëvalueerd door de levenslang lerenden, lesgevers, externe stakeholders, en op basis van kwantitatieve data. De nadruk ligt hierbij op een integratie van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie op basis van focusgesprekken of overleg. Dit leidt tot een 360° feedback, wat de basis is voor het ontwikkelen van verbeteracties en voor het aanpassen van het beleid.

Monitoring

 • Bevraging van de deelnemers:
  • Postgraduaten en micro-credentials: De deelnemers worden via de opleidingsfeedback bevraagd na afloop van de opleiding.
  • Kort-en langlopende opleidingen, lezingen en studiedagen: De academies voor levenslang leren bevragen elke deelnemer aan de hand van een enquête via het dataplatform van de academie.
  • Via focusgroepgesprekken wordt bij lesgevers en deelnemers gepeild naar hun visie op de opleiding die ze volgden.
 • Bevraging van het werkveld:
  • Deze bevraging wordt georganiseerd door de academie en kan deel uitmaken van een bredere bevraging en ruimer gaan dan enkel een specifieke opleiding. Hierbij wordt dan binnen de verschillende vakgebieden nagegaan wat de verwachtingen van het werkveld zijn op het vlak van het aanbod levenslang leren.

 • Kwantitatieve indicatoren: Jaarlijks worden onderwijsgerelateerde kwantitatieve data met betrekking tot het aanbod levenslang leren in rapporten verwerkt. Het gaat hierbij o.m. om:
  • Aantal deelnemers per initiatief en per academie
  • Evolutie van de  inschrijvingscijfers
  • Profiel van de deelnemers (leeftijd, vooropleiding,…)
  • Studievoortgang
  • Aantal uitgereikte getuigschriften en attesten

Evaluatie

 • Academies voor levenslang leren

De stuurgroepen van de academies voor levenslang leren evalueren aan de hand van de resultaten van de bevragingen, de reacties van de initiatiefnemers en de kwantitatieve indicatoren het aanbod en de mate waarin de doelstellingen 7 tot en met 12 bereikt worden.

 • Commissie Levenslang Leren

De Commissie Levenslang Leren is het centrale orgaan voor het aanbod levenslang leren aan de UGent. Zij werkt het beleid inzake levenslang leren uit volgens de principes beschreven in het strategisch beleidsplan en gaat na in welke mate de doelstellingen behaald zijn.

De centrale Commissie Levenslang leren volgt de kwaliteitszorg van alle initiatieven levenslang leren en de werking van de academies op via de verslagen van de stuurgroepen.

Verbeterbeleid (ACT)

 • Academies voor levenslang leren

Binnen de stuurgroep van de academie worden jaarlijks de resultaten van de bevragingen, de reacties van de initiatiefnemers en de kwantitatieve indicatoren van de afzonderlijke initiatieven opgevolgd en worden verbetervoorstellen (inhoudelijk en organisatorisch) geformuleerd.

Tevens wordt bekeken of het volledige aanbod van de academie voldoende afgestemd is op de noden van het werkveld, de maatschappij en de verwachtingen van de lerende. Hieraan worden voorstellen voor mogelijk nieuw aanbod in de nabije en verdere toekomst gekoppeld.

 • Commissie Levenslang Leren

De centrale Commissie Levenslang leren volgt de kwaliteitszorg van alle initiatieven levenslang leren en de werking van de academies op via de verslagen van de stuurgroepen en kan op basis daarvan:

 1. Adviezen formuleren aan de academie voor levenslang leren m.b.t. de werking en de inrichting van het huidig of toekomstig aanbod;
 2. Beslissen over de verdere inrichting van de kort- en langlopende opleidingen, micro-credentials en postgraduaatsopleidingen.

De Commissie Levenslang Leren stelt jaarlijks een verbeter- en actieplan op m.b.t. het levenslang leren aan de UGent. Dit plan is geïntegreerd in de centrale onderwijsmonitor en dient als kompas voor de activiteiten van het volgende werkjaar.

De Commissie Levenslang Leren brengt jaarlijks verslag uit aan het Onderwijskwaliteitsbureau.

  Meer weten over levenslang leren?

  Ontdek Nova Academy

  Academies voor levenslang leren aan de UGent