Chinese Students Association Ghent (ChiSAG)


1. Naam (Name): Chinese Students and Scholars Association in Ghent

2. Afkorting (Abbreviation): ChiSAG

3. Zie (See): 

4. Oprichting (Established in): 1996-1997

5. Afschaffing:

6. Inhoud (Content: Verenigt de Chinese studenten en onderzoekers aan de Gentse universiteit

7. Aangesloten bij (Registered as): Internationaal Konvent

8. Kleuren (Colors):

9. Website: GentChisag

10. Tijdschrift (Magazine): 


Voorzitters van de Chinese Students and Scholars Association in Ghent (Presidents of the Chinese Students and Scholars Association in Ghent):

2004-2005 CHEN Wei
2005-2006 ZHAI Hua
2006-2007 LIU Yifei
2007-2008 YUAN Qiang
2008-2009 XIANG Wen
2009-2010 ZHANG Jinxin
2010-2011 HUANG Chaobo
2011-2012 FAN Peng
2012-2013 ZUO Zhimiao
2013-2014 LIU Ning
2014-2015 TIAN Tian
2015-2016 MA Lingshan
2016-2017 LIU Xiaojie
2017-2018 LI Ji
2018-2019 ZHANG Mengjin
2019-2020 KE Shen
2020-2021 LIU Danyang