Algemene voorwaarden nieuwsonderzoek

De Universiteit Gent hecht veel waarde aan uw recht op gegevensbescherming. Daarom hanteren wij een strikt privacybeleid waarvan u de details hieronder kan lezen. Meer bepaald verneemt u:

We verwerken jouw persoonsgegevens

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die we aan u kunnen linken of ons toelaat u te identificeren of 'onderscheiden' van anderen. Na de fase van gegevensverkrijging of –verzameling en voordat wij overgaan tot het werkelijk verrichten van wetenschappelijk onderzoek, zullen uw persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd. Bij pseudonimisering wordt één attribuut (dat doorgaans uniek is en op basis waarvan u direct identifceerbaar bent, zoals uw naam) in een record vervangen door een ander, gepseudonimiseerd, attribuut (bijvoorbeeld een (unieke) cijfercode). Op die manier vermindert de koppelbaarheid tussen bepaalde gegevens die op u betrekking hebben en uw oorspronkelijke identiteit. De toepassing van pseudonimisering helpt ons onze verplichtingen inzake gegevensbescherming na te komen. Gedurende de periode dat het voor ons mogelijk noodzakelijk blijft u (eenvoudig) te kunnen heridentificeren (bijvoorbeeld om u te kunnen contacteren), behouden wij een database waarin wij het verwijderde attribuut samen met uw pseudoniem bewaren. We doen er echter steeds alles aan om deze tijdspanne tot een minimum (maximum 12 maand, zie verder) te beperken.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om inzicht te verwerven in het nieuwsgebruik van de Vlaming. Indien de resultaten van dit onderzoek zouden worden gepubliceerd in een academisch tijdschrift, zullen die nooit gegevens bevatten op basis waarvan u of andere respondenten kunnen worden geïdentificeerd.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

De volgende diensten van UGent zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:

  • Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen, Vakgroep Communicatiewetenschappen, onderzoeksgroep voor Media Innovatie en CommunicatieTechnologieën (mict), onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Lieven De Marez, Dr. Peter Mechant Kristin Van Damme, Glen Joris);
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, Language and Translation Technology Team, onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Veronique Hoste, dr. Orphée De Clerq, dr. Cynthia Van Hée);
  • Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur, Vakgroep Informatietechnologie, onderzoeksgroep Wireless, Acoustics, Environment & Expert Systems (WAVES), onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Luc Martens, dr. Toon De Pessemier, Stefaan Vercoutere);
  • Faculteit Recht en Criminologie, Onderzoeksgroep Recht & Technologie, onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject #NewsDNA (Prof. Dr. Eva Lievens, Judith Vermeulen).

Gegevensverwijdering

Ten laatste na verloop van 12 maand vanaf de dag van ontvangst van uw gegevens, zullen we uw pseudoniem uit de database verwijderen waarin ook uw identificerende attribuut wordt bewaard. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat de procedure van dataverzameling maximaal 12 maanden in beslag kan nemen en het gedurende die periode, met het oog op een efficiënt verloop daarvan, nodig blijft de databases te koppelen. Andere gegevens zullen we gedurende 36 maanden bewaren. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het feit dat het onderzoek academisch gevaloriseerd moet worden door middel van een publicatie in een academisch tijdschrift. Indien er bijkomstige data-analyses gevraagd worden tijdens dit proces, zullen de gegevens noodzakelijk zijn. Uw gegevens zullen echter nooit gepubliceerd worden op een manier die toelaat u te identificeren. Daarna wordt uw informatie mogelijk verder verwerkt op een wijze die ons niet meer toe laat u te identificeren (bv. door hercodering van de variabelen), in welk geval de AVG niet langer van toepassing is.

Uw rechten

Graag informeren wij u ook over de rechten die u kan uitoefenen ten op opzichte van uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft met name:

  • Recht op inzage: u kan vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en inzage verkrijgen in die persoonsgegevens evenals van de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën persoonsgegevensgegevens, de (categorieën) van ontvangers, de bewaartermijn, het bestaan van de rechten opgesomd in het tweede, derde en vierde opsommingsteken. In deze verklaring kan u deze informatie echter reeds grotendeels terugvinden;
  • Recht op rectificatie: indien uw gegevens niet correct zijn, kan u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen;
  • Recht op gegevenswissing of “vergetelheid” (“right to be forgotten”): in een aantal gevallen en omstandigheden kan u uw persoonsgegevens (zonder onredelijke vertraging) laten wissen. Met betrekking tot de verwerking in de context van dit onderzoek kan u dit vragen, indien: a) uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld; b) u uw toestemming intrekt; en c) wij uw gegevens op onrechtmatige wijze zouden gebruiken. Op dit recht gelden in het kader van wetenschappelijk onderzoek uitzonderingen voor zover de uitoefening van dit recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien aan bepaalde criteria is voldaan, kan u aan ons vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking (met uitzondering van het opslaan) van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat meer bepaald: a) gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de door ons verwerkte gegevens te controleren, indien u die betwist; b) indien uw gegevens onrechtmatig verwerkt zouden zijn, maar u zich verzet tegen de wissing zoals bedoeld in 3); c) wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, maar u daarentegen wel met oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • Recht om gegevens over te dragen: u kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen in een gemakkelijk leesbaar en hanteerbaar formaat aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  • Recht om klacht in te dienen: u hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens* indien u van mening bent dat de verwerking inbreuk maakt op de AVG.

We vragen jouw toestemming

Voorafgaand aan uw deelname aan het onderzoek, zullen wij steeds uw toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor de beschreven verwerkingsdoeleinden.

U kan uw toestemming intrekken

U hebt bovendien het recht uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Let wel: het intrekken van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking ervan.

Nog vragen?

Indien u nog vragen hebt, uw rechten zoals hierboven uiteengezet wenst uit te oefenen of uw toestemming wilt intrekken, kan u terecht bij de coördinator van de nieuwsonderzoek: De Krook, Platteberg 11, 9000 Gent, België, nieuwsonderzoek@ugent.be of bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Gent: Campus Ufo, Rectoraat 2, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België, privacy@ugent.be.

*De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, T +32 (0)2 553 50 47, contact@toezichtcommissie.be.