Academy for Political and Social Sciences (APSS)

(26-04-2021) Op de Faculteitsraad van 14 april werd de naam voor de nieuwe Academie voor levenslang leren van de faculteit gekozen: Academy for Political and Social Sciences (APSS)

Academies voor levenslang leren zijn (inter) facultaire instituten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de uitvoering van het aanbod levenslang leren. Elke academie heeft een eigen stuurgroep en een directeur (Carl Devos). De voorzitter van de stuurgroep en de directeur van de academie worden aangeduid door de faculteitsraad(en). De stuurgroep bestaat minimaal uit volgende leden: de decaan(en) en de onderwijsdirecteur(s) van de faculteit(en), de directeur van de academie en externe experten uit het werkveld.

De stuurgroep werkt zelf een huishoudelijk reglement uit voor de vervanging of de opname van nieuwe leden in de stuurgroep. Elke academie krijgt een online dataplatform voor het beheer van het opleidingsaanbod en de inschrijvingen, het bijhouden van de deelnemersdatabank, de inning van de inschrijvingsgelden en het aanmaken van de attesten en getuigschriften.

Deze stap is een onderdeel van het ‘Strategisch beleidsplan van de Universiteit Gent voor Levenslang Leren’. Dat sluit dan weer aan op het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor 2019-2024, dat levenslang leren sterk naar voren schuift. De Vlaamse Regering wil werk maken van een omschakeling naar een echte leercultuur van scholing, omscholing en bijscholing gedurende de hele loopbaan. Het leren stopt niet als het diploma behaald is; in de technologisch snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het belangrijk dat iedereen blijft werken aan het her- en vernieuwen van zijn of haar competenties. Die cultuuromslag is er vandaag nog niet, integendeel, Vlaanderen hinkt achterop wat betreft deelname aan initiatieven levenslang leren.

 

UGent pikt de vraag naar een nieuwe leercultuur op en maakt werk van een aanbod levenslang leren dat de competenties van iedereen kan actualiseren en vernieuwen.

Het enige reglement dat er was, dateerde uit 2010, er moest dus een nieuwe visie en beleidsplan ontwikkeld worden.

 

Levenslang leren wordt aan UGent als volgt gedefinieerd: het geheel van na- en bijscholingen die de UGent organiseert buiten de bachelor- en masteropleidingen, de master-na-masteropleidingen en de doctoraatsopleiding.

 

Hieruit volgt dat de huidige postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, wetenschappelijke nascholing en het universitair centrum voor talenonderwijs tot de reikwijdte van levenslang leren behoren. Ook andere vormen van levenslang leren, zoals het volgen van afzonderlijke vakken via creditcontract en het afstandsonderwijs van de Open Universiteit, worden meegenomen.

Master-na-masteropleidingen, daarentegen, worden buiten beschouwing gelaten, aangezien deze opleidingen een andere finaliteit hebben en meestal als specialisatie na de master-na-bacheloropleiding worden gevolgd. Het zijn bovendien erkende opleidingen die aan de vereisten voor masters moeten voldoen zoals vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs. Het is met dit aanbod minder mogelijk om snel in te spelen op vragen vanuit de maatschappij en om een en ander flexibel te organiseren.

 

In het project is dus het niet-initieel onderwijs aan de UGent opgenomen. Belangrijk hierbij is dat dit niet-gefinancierde opleidingen zijn. Het businessmodel dat in het strategisch Ontwerpnota levenslang leren beleidsplan ontwikkeld wordt, zal moeten vertrekken van het uitgangspunt dat de inrichting van het geheel van deze opleidingen ten minste duurzaam zelfbedruipend zal moeten gebeuren, d.w.z. volledig vergoed (zowel directe als indirecte kosten) vanuit de geïnde inschrijvingsgelden. Dit aanbod mag in geen geval de reguliere opleidingen onder druk zetten.

 

Er zijn verschillende vormen van levenslang leren mogelijk,  niet elke vorm moet leiden tot een formeel leerbewijs. Denk aan een lezingenreeks, summerschools, enz. Een bekend voorbeeld van (een uitgewerkt kader van) levenslang leren zijn de zgn. postgraduaatsopleidingen (PGOP's): specifieke en gereglementeerde opleidingen die in het kader van de verdere professionele vorming, een verbreding of een verdieping beogen van de competenties verworven bij de voltooiing van een bachelor- of masteropleiding. PGOP's hebben een studieomvang van ten minste 20 studiepunten en kunnen afgesloten worden met een postgraduaatsgetuigschrift of met een diploma met een wettelijk erkende beroepstitel.

Meer informatie over het reglement en aanbod Levenslang Leren aan de UGent.